करार सेवाको कर्मचारी पदपूर्तिको लागि परिक्षा दस्तुर सम्बन्धमा